טפסים

 

 טפסים

 
  
  
תצהיר יציבות מבנה קיים.pdf
  
תצהיר - הסכמת בעלים.pdf
  
תצהיר - בעלות על נכס.pdf
  
תצהיר - בעל זכות בנכס בקשר להיתר בניה.pdf
  
שירותי חשמל מים וטלפון.pdf
  
כתב התחייבות לשיפוי.pdf
  
טופס להגשת חישובים סטטיים.pdf
  
התחייבות לפינוי פסולת בנין.pdf
  
התחייבות להריסה.pdf
  
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.pdf
  
דיווח מהנדס בטיחות על ביקורת באתר.pdf
  
דוח תקינות למרחב מוגן לצורך קבלת פטור.pdf